ویزای کانادا

کانادا دومین کشور پهناور جهان محسوب می شود و شمالی ترین کشور قاره آمریکا به حساب  می آید و دارای ده استان و سه ناحیه است  که زیر نظر حکومت پارلمانی فدرال قرار دارند.کشور کانادا به دلیل ثروت زیاد و رفاه در سطح خیلی خوب،امنیت شغلی و سیستم بهداشتی و آموزشی قوی تبدیل به یکی…