قاره ی اروپا يكي از كم مساحت ترين قاره هاي جهان می باشد که مي توان اروپا را دنباله ي قاره ي پهناور و مرتفع آسيا دانست.برخي از جغرافيدان ها دو قاره ي آسيا و اروپا را يك قاره دانسته و آن را اوراسيا گفته اند. با این وجود رشته كوه اورال به عنوان يك مرز طبيعي، اين دو قاره را از يك ديگر جدا مي كند.

استانبول تنها شهری است که در دو قاره آسیا و اروپا قرار دارد.